Puhelin: 0400 599 647   Sähköposti: info@tammenterho.fi

Tammenterho verkkokauppa

26JPN FALLOUT 500ML

26JPN FALLOUT 500ML

14,90 

Laadukas pH-tasapainotettu raudanpoistoaine

Tuotetunnus (SKU): 102464755 Osasto: Avainsanat tuotteelle , , , , ,

26JPN Fallout on laadukas, pH tasapainoinen, raudanpoistoaine, joka poistaa rautasaasteen renkaista ja maalipinnoista. Tuote on kirsikanhajuinen ja hieman geelimäinen, joka mahdollistaa pidemmän vaikutusajan. Vaikutuksen aikana, Fallout reagoi raudan kanssa ja sen väri muuttuu.

Tuote on pH-neutraali, myrkytön, biohajoava ja fosfaatiton.

  • Sopii kaikille metalliseoksille ja maalipinnoille
  • Poista tehokkaasti rautasaasteet
  • pH-neutraali, myrkytön, biohajoava ja fosfaatiton
  • Koko: 500 ml

Käyttöohjeet
1. Pese pinta puhtaaksi
2. Suihkuta runsaasti 26JPN Fallouttia ja anna sen vaikuttaa 5 minuuttia
3. Tänä aikana väri muuttuu 26JPN Falloutin reagoidessa rautaan
4. Huuhtele perusteellisesti
5. Toista tarvittaessa

ÄLÄ käytä suorassa auringonpaisteessä tai kuumilla pinnoilla.

Takuu, Ei takuuta.

1272/2008 CLP
Merkinnät
Huomiosana Varoitus
Vaaralausekkeet
H302 - Terveydelle haitallista nieltynä.
H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
Turvalausekkeet
P102 - Säilytettävä lasten ulottumattomissa
P103 - Lue etiketti ennen käyttöä
P261 - Vältä höyryn/suihkeen hengittämistä.
P280 - Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta. P302+P352 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla.
P333+P313 - Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin. P362+P364 - Riisu saastunut vaatetus ja pese ne ennen uudelleenkäyttöä.
P501 - Hävitä sisältö/pakkaus kansallisten määräysten mukaisesti.

1272/2008 CLP
Markeringar
Signalord Varning
Faroangivelser
H302 - Farligt vid förtäring.
H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelser
P102 - Förvaras oåtkomligt för barn
P103 - Läs etiketten före användning
P261 - Undvik inandning av ånga / spray.
P280 - Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd. P302 + P352 - VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
P333 + P313 - Om hudirritation eller utslag uppstår: Kontakta läkare / läkare. P362 + P364 - Ta av förorenade kläder och tvätta innan det används igen.
P501 - Kassera innehåll / behållare i enlighet med lokala föreskrifter.

Lisätiedot

Paino 06 kg
Mitat 65 × 65 × 24 cm

Ostoskori